Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti

AIE-01
Kvietimas teikti paraiškas pagal Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašą
2020-12-15 09:00
2021-02-15 23:59
Mokslo ir studijų institucijos Maža įmonė Vidutinė įmonė Didelė įmonė Labai maža įmonė Įmonės 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas siekiant gauti finansavimą Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje projektų įgyvendinimui.

Pareiškėjai:

Lietuvos Respublikoje veikiantys privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys labai mažos, mažos, vidutinės arba didelės įmonės statusą.

Projekto partneriai:

Mokslo ir studijų institucijos ir MVĮ (mažos, labai mažos ir vidutinės įmonės).

Kvietimu planuojama skirti finansavimo suma:

1 237 500 Eur (vienas milijonas du šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai eurų).

Agentūrai teikiama:

Paraiška su priedais:

  1.  Jungtinės veiklos sutartis;
  2.  Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija;
  3.  Darbo grupės narių darbo užmokesčio įkainiai su pagrindžiančiais dokumentais;
  4.  Prašomų finansuoti ilgalaikio turto, prekių ir paslaugų išlaidų kainos su pagrindžiančiais dokumentais;
  5.  Projekto darbo grupės narių gyvenimo aprašymai;
  6.  Dokumentai, pagrindžiantys veikimą energetikos sektoriuje;
  7.  Pareiškėjo patvirtinimas, kad tenkinami Paramos administravimo aprašo 10.2-10.10 papunkčiuose ir 12, 13 ir 15 punktuose nustatyti reikalavimai;
  8.  Kiti dokumentai, galintys turėti reikšmės pagrindžiant atitikimą Apraše nurodytiems reikalavimams.

Platesnę informaciją rasite čia.

 

Išsami informacija teikiama:

paraiškos pildymo klausimais:

Paulius Petrauskas, tel. Nr. +370 604 78805, el. paštas: paulius.petrauskas@mita.lt

Erika Slunksnytė, tel. Nr. +370 603 87730, el. paštas: erika.slunksnyte@mita.lt

darbo su MTEPIS sistema klausimais:

Tel. Nr. +370 652 44275, el. p.: mtepis@mita.lt