Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti

H2020-08
Kvietimas teikti paraiškas mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ lėšoms gauti
2020-08-31 12:00
2020-11-16 16:30
Mokslo ir studijų institucijos 

Finansavimo tikslas:

Skatinti kokybiškesnį mokslo ir studijų institucijų dalyvavimą „Horizontas 2020“ programoje.

Finansuojamos veiklos:

Mokslo ir studijų institucijai pagal viešojo pirkimo sutartį paslaugos teikėjo (privataus juridinio ar fizinio asmens) teikiama „Horizontas 2020“ paraiškos parengimo paslauga, kurią gali sudaryti:

I etapas – idėjos patikrinimas, atitinkamas suformulavimas (pateikimas ar parengimas) ir galimų partnerių paieška;

II etapas – paraiškos parengimas;

III etapas – išankstinis parengtos paraiškos vertinimas (angl. proof reading).

Pareiškėjas gali kreiptis dėl konsultacinių paslaugų vieno iš etapų arba dėl I ir II etapų, arba dėl I ir III etapų išlaidų apmokėjimo.

Konsultacinių paslaugų II ir III etapo išlaidos apmokamos tik pareiškėjams, kurie yra (planuoja būti) projektų koordinatoriai.

Skiriamų lėšų suma:

Didžiausios galimos skirti lėšų sumos konsultacinių paslaugų etapams įgyvendinti nustatomos pagal Mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ sąlygų aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Agentūros direktoriaus 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 2V-182 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ sąlygų aprašo patvirtinimo“, 1 priede nustatytas fiksuotąsias sumas.

Dėl vienos paraiškos parengimo išlaidų finansavimo gali kreiptis tik vienas pareiškėjas (projekto koordinatorius arba partneris). Esant keliems projekto partneriams iš Lietuvos, fiksuotoji suma nekinta.

Galimi pareiškėjai:

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre.

Kita informacija:

Paraiškų teikimo tvarka yra reglamentuota Apraše. Aprašas, paraiškos forma ir kita svarbi informacija yra skelbiama www.e-mokslovartai.lt

Pareiškėjai, įsigydami konsultacines paslaugas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

Lėšos konsultacinių paslaugų išlaidoms apmokėti skiriamos, jei tenkinamos šios sąlygos:

1) konsultacinės paslaugos įsigytos (pasirašyta konsultacinių paslaugų teikimo sutartis) nuo 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau;

2) konsultacinės paslaugos įsigytos (pasirašyta konsultacinių paslaugų teikimo sutartis) ne vėliau nei likus vienam mėnesiui iki Europos Komisijos kvietimo teikti paraiškas, dėl kurių įsigytos konsultacinės paslaugos, teikimo termino pabaigos ir likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki paraiškų pateikimo termino Agentūrai buvo pateiktas įsigytos konsultacinės paslaugos rezultatas (konsultanto ataskaita, parengta paraiška ir kt.);

3) konsultacinės paslaugos teikiamos paslaugos teikėjo, turinčio patirtį rengiant finansuotas „Horizontas 2020“ paraiškas;

4) Lietuvos dalyvių biudžetas „Horizontas 2020“ paraiškoje, dėl kurios parengimo buvo įsigytos konsultacinės paslaugos, yra didesnis nei 30 000 Eur (netaikoma, kai kreipiamasi dėl konsultacinių paslaugų I etapo finansavimo);

Pareiškėjas Agentūrai privalo pateikti:

1. Paraišką Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinės sistemos MTEPIS priemonėmis;

2. Sutarties su konsultacinių paslaugų teikėju kopiją;

3. Dokumentus, įrodančius konsultacinių paslaugų teikėjo patirtį rengiant finansuotas „Horizontas 2020“ paraiškas ar atliekant ekspertinį vertinimą.

Pateiktų paraiškų vertinimas bus atliekamas pagal Aprašo 3 ir 4 prieduose nustatytus vertinimo kriterijus.

Paraiškos priimamos MTEPIS (www.e-mokslovartai.lt) priemonėmis nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d. iki 2020 m. lapkričio 16 d. 16:30 val.

Po nurodytos paraiškų pateikimo datos paraiškos nepriimamos.

Išsami informacija teikiama:

Paraiškos pildymo klausimais:

Birutė Bukauskaitė, tel. (+370) 685 48898,
El. p.: [email protected]

Edita Bagdonaitė, tel. (+370) 604 76851,
El. p.: [email protected]

Prisijungimo prie MTEPIS klausimais:
tel. (+370) 652 44275, el. p.: [email protected]
Pildyti paraišką
Prašome prisijungti prie sistemos ir pasirinkti atstovaujamą organizaciją norint teikti paraišką.