Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti

H2020-02
Kvietimas teikti paraiškas mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ lėšoms gauti
2018-01-15 07:30
2018-03-01 16:30
Mokslo ir studijų institucijos 

Finansavimo tikslas:

Skatinti kokybiškesnį mokslo ir studijų institucijų dalyvavimą „Horizontas 2020“ programoje.

 

 

Finansuojamos veiklos:

Mokslo ir studijų institucijai pagal viešojo pirkimo sutartį paslaugos teikėjo (privataus juridinio ar fizinio asmens) teikiama „Horizontas 2020“ paraiškos parengimo paslauga, kurią gali sudaryti:

I etapas – idėjos patikrinimas, atitinkamas suformulavimas (pateikimas ar parengimas) ir galimų partnerių paieška;

II etapas – paraiškos parengimas;

III etapas – išankstinis parengtos paraiškos vertinimas (angl. proof reading).

 

Pareiškėjas gali kreiptis dėl konsultacinių paslaugų vieno iš etapų arba dėl I ir II etapų, arba dėl I ir III etapų išlaidų apmokėjimo.

Konsultacinių paslaugų II ir III etapo išlaidos apmokamos tik pareiškėjams, kurie yra (planuoja būti) projektų koordinatoriai.

 

Skiriamų lėšų suma:

 

Didžiausios galimos skirti lėšų sumos konsultacinių paslaugų etapams įgyvendinti nustatomos pagal Mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ sąlygų aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Agentūros direktoriaus 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 2V-182 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ sąlygų aprašo patvirtinimo“, 1 priede nustatytas fiksuotąsias sumas.

Dėl vienos paraiškos parengimo išlaidų finansavimo gali kreiptis tik vienas pareiškėjas (projekto koordinatorius arba partneris). Esant keliems projekto partneriams iš Lietuvos, fiksuotoji suma nekinta.

Galimi pareiškėjai:

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre.

Paraiškos gali būti teikiamos iki:

2018-03-01 16:30 val.

Kita informacija:

Paraiškų teikimo tvarka yra reglamentuota Apraše. Aprašas, paraiškos forma ir kita svarbi informacija yra skelbiama Agentūros tinklalapiuose: http://www.mita.lt ir www.e-mokslovartai.lt

 

Pareiškėjai, įsigydami konsultacines paslaugas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

 

Lėšos konsultacinių paslaugų išlaidoms apmokėti skiriamos, jei tenkinamos šios sąlygos:

1) konsultacinės paslaugos įsigytos (pasirašyta konsultacinių paslaugų teikimo sutartis) nuo 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau;

2) konsultacinės paslaugos įsigytos (pasirašyta konsultacinių paslaugų teikimo sutartis) ne vėliau nei likus vienam mėnesiui iki Europos Komisijos kvietimo teikti paraiškas, dėl kurių įsigytos konsultacinės paslaugos, teikimo termino pabaigos ir likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki paraiškų pateikimo termino Agentūrai buvo pateiktas įsigytos konsultacinės paslaugos rezultatas (konsultanto ataskaita, parengta paraiška ir kt.);

3) konsultacinės paslaugos teikiamos paslaugos teikėjo, turinčio patirtį rengiant finansuotas „Horizontas 2020“ paraiškas;

4) Lietuvos dalyvių biudžetas „Horizontas 2020“ paraiškoje, dėl kurios parengimo buvo įsigytos konsultacinės paslaugos, yra didesnis nei 30 000 Eur (netaikoma, kai kreipiamasi dėl konsultacinių paslaugų I etapo finansavimo);

 

Pareiškėjas Agentūrai privalo pateikti:

1. Paraišką Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinės sistemos MTEPIS priemonėmis;

2. Sutarties su konsultacinių paslaugų teikėju kopiją;

3. Dokumentus, įrodančius konsultacinių paslaugų teikėjo patirtį rengiant finansuotas „Horizontas 2020“ ar atliekant ekspertinį vertinimą (taikoma fiziniam asmeniui).

 

Pateiktų paraiškų vertinimas bus atliekamas pagal Aprašo 3 ir 4 prieduose nustatytus vertinimo kriterijus.

Paraiškų pateikimo būdas:

Paraiškos priimamos MTEPIS (www.e-mokslovartai.lt) priemonėmis nuo 2018 m. sausio 15 d. iki  2018 m. kovo 1 d. 16:30 val.

Po nurodytos paraiškų pateikimo datos paraiškos nepriimamos.

Išsami informacija teikiama:

A. Paraiškos pildymo klausimais:

Birutė Bukauskaitė, Tel. (8 5) 2127436,
El. p.: [email protected]

Edita Bagdonaitė, Tel. (8 5) 2644700,
El. p.: [email protected]

B. Darbo su MTEPIS sistema klausimais:
Tel. (8 5) 2644715, el. p.: [email protected]