Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti

TYKU2-01
Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose išlaidų finansavimo
2017-10-20 00:00
2019-05-13 08:00
Valstybinės mokslo ir studijų institucijos 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) įgyvendindama Europos Sąjungos fondų investicinį projektą „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU 2)“, projekto numeris 09.3.3-ESFA-V-711-01-0005, kviečia mokslo vadybininkus, mokslininkus ar tyrėjus iš mokslo sektoriaus vykdančius ar ketinančius vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektus, teikti paraiškas pagal Dalyvavimo tarptautinių mokslinių tyrimų, ekspertinės plėtros ir inovacijų programų renginiuose išlaidų apmokėjimo mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje aprašą (toliau-Aprašas), patvirtintą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 2V-68.

Tinkamų finansuoti išlaidų laikotarpis: iki 2019 m. birželio 17 d.

Pareiškėjas valstybinė mokslo ir studijų institucija.

Tinkami dalyviai - mokslininkai ir kiti tyrėjai.

Minimalūs reikalavimai pareiškėjui:

1.  Dalyvio mokslinių tyrimų krypties atitikimas renginio tematikai;

2.  Dalyvio mokslinė kompetencija;

3.  Dalyvavimo tarptautinėse programose patirtis (paraiškų rengimas, vertinimas, dalyvavimas projektuose, kita);

4.  Dalyvavimo renginyje tikslingumo pagrindimas.

Remiamos veiklos:

Veikla

Paraiškų skaičius, kurias galime finansuoti

Dalyvavimas tarptautinių MTEPI programų renginiuose, konsorciumo partnerių susitikimuose skirtuose MTEPI programų projektams rengti, ES šalyse.

paraiškos nebepriimamos

Dalyvavimas MTEPI asociacijų, Europos technologijų platformų posėdžiuose, „Horizontas 2020“ komitetų ir kituose susijusiuose renginiuose, kurių metu formuojamos naujos strateginės mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros kryptys, temos bei veiklos ir teikiami siūlymai programai „Horizontas 2020“.

4

Partnerystės renginių organizavimas ir tyrėjų misijos ES šalyse.

paraiškos nebepriimamos

Dalyvavimas asociacijų ir organizacijų veiklose.

paraiškos nebepriimamos

Dalyvavimas tarptautinių MTEPI programų praktiniuose seminaruose ir/ar stovyklose doktorantams.

paraiškos nebepriimamos

Dalyvavimas tarptautinių MTEPI programų renginiuose ne ES šalyse.

paraiškos nebepriimamos

Partnerystės renginių organizavimas ir tyrėjų misijos ne ES šalyse.

paraiškos nebepriimamos

Konsorciumo partnerių susitikimų, skirtų MTEPI programų projektų rengimui, organizavimas Lietuvoje

paraiškos nebepriimamos

Rekomenduojamus įvairių tematikų renginius galite rasti Europos Komisijos puslapyje.
Rekomenduojamus mokymus, seminarus galite rasti čia.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis šiais teisės aktais:

·         Dalyvavimo tarptautinių mokslinių tyrimų, ekspertinės plėtros ir inovacijų programų renginiuose išlaidų apmokėjimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje aprašo patvirtinimo“ pakeitimas patvirtintas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 2V-68;

·         TYKU2 ir Lietuvos mokslo tarybos projekto LINO LT veiklų (renginių, kuriuose dalyvavimas finansuojamas) atskyrimas (patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko bei Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-176/2V-209);

·         Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. spalio 6 d. Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita (2017 m. gegužės 24 d. redakcija);

·         Dienpinigiai užsienyje, neviršijant gyvenamojo ploto nuomos normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“.

 

Paulius Petrauskas, projekto vadovas, tel. (+370) 604 78805, el. p. paulius.petrauskas@mita.lt