Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti

KAM-06
Kvietimas teikti paraiškas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, konkursui
2018-11-20 07:30
2018-12-17 23:59
Mokslo ir studijų institucijos Įmonės 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas mokslinių tyrimų ir eksperitmentinės plėtros projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, atrankos konkursui.

Problema ir MTEP darbo tikslas: Judančio objekto vietos nustatymas įmanomas vizualiu būdu arba techninėmis priemonėmis. Tikslus judančio ir tam tikrus parametrus (masės, garso ir t.t.) atitinkančio objekto vietos nustatymas leistų duomenis panaudoti aplinkotyros bei vietovės stebėjimo tikslams, vietovės/objekto apsaugai, transporto priemonių bei kitų objektų judėjimo srautams vertinti ir jų trajektorijoms nustatyti.

Šiuo metu žinomos šiuolaikinės techninės priemonės, nustatydamos judančios technikos buvimo vietą, neturi galimybės reaguoti į objektą, judantį tiksliai virš jutiklio. Prietaisai reaguoja ir į 1-1,5m atstumu nuo jų judančią techniką. Be to, nėra žinoma ir apie universalų prietaisą, kuris galėtų veikti arba grunte (vandenyje, sniege), fiksuodamas tiesiai virš jo judančius objektus, arba fiksuoti greta judančius tam tikrų parametrų objektus, kurie kerta tam tikrą sąlyginę „jutiklių stebėjimo liniją“.

Technologiniai sprendimai, kuomet dirbtinio intelekto valdomas ir žmogiškojo įsikišimo nereikalaujantis arba minimaliai reikalaujantis, tikslią objekto buvimo vietą nustatantis prietaisas veikia efektyviai galimi tik turint patikimus jutiklius. Dėl šios priežasties atskirų jutiklių ir jų bloko, leidžiančio tiksliai įvertinti aplinkos reiškinių ir objektų parametrus, sukūrimas yra būtina sąlyga norimam prietaisui sukonstruoti. Tikimasi sukurti universalųjį jutiklių bloko prototipą (žr. pridedamą techninę užduotį ir reikalavimus), kuris galėtų būti panaudotas įvairiose veiklos srityse ir suteiktų pagrindą kurti platesnius technologinius sprendimus.

Reikalavimai projektų įgyvendinimui: MTEP projektas įgyvendinamas dviem etapais ir kiekvieno etapo įgyvendinimo pabaigoje turi būti pasiekti techninės užduoties bei techninės specifikacijos reikalavimai (pridedama). Jei projektą vykdys juridinių asmenų konsorciumas, projekto vykdytojai privalo sudaryti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

Agentūrai teikiama:

1. Paraiška Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinės sistemos (MTEPIS, www.e-mokslovartai.lt) priemonėmis;

2. Jungtinės veiklos sutartis (jei taikoma).

3. Dokumentai, pagrindžiantys projekto vadovo ir projekto vykdytojų MTEP patirtį konkrečioje srityje, kurioje numatyta vykdyti projektą (pvz., pasiekimai atitinkamoje, kvietimo sąlygose nurodytoje MTEP srityje (-se): tarptautinių projektų įgyvendinimo patirtis; įgyvendinti bendri mokslo ir (ar) verslo projektai; patentai, mokslinių straipsnių mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics duomenų bazę, sąrašas ir kt.);

4. Projekto koordinatoriaus deklaracija (pildoma MTEPIS);

5. Išlaidas (personalo darbo užmokesčio ir kt., prekių, paslaugų ir ilgalaikio turto) pagrindžiantys dokumentai.

Paraiškų teikimas: Reikalavimai projektų vykdytojams, projektams bei paraiškų teikimo tvarka yra reglamentuota Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, konkursinio finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame MITA direktoriaus 2018 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 2V-285 „Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2015 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 2V-81 „Dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, konkursinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Paraiškos pildymo instrukcija pridedama.

Paraiškos pildymo klausimais: Eglė Elena Šataitė, tel. (8 5) 2644705, el. p. [email protected]

Registracijos sistemoje bei paraiškos teikimo klausimais: Žanas Matuzanis, tel. (8 5) 2644715, el. p. [email protected]