Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti

TI-01
Kvietimas teikti priemonės "Turizmo inovacijos" taikymo paraiškas
2020-06-02 09:00
2020-07-08 16:15
Maža įmonė Vidutinė įmonė Didelė įmonė Labai maža įmonė Įmonės 

DĖMESIO! Kvietimas sustabdytas atsižvelgiant į tai, kad pagal pateiktas priemonės „Turizmo inovacijos“ paraiškas prašomų finansuoti išlaidų suma viršijo kvietimu planuotą skirti finansavimo sumą 50 proc.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia turizmo sektoriaus įmones ir asociacijas teikti paraiškas inovacinės veiklos vystymui.

Tinkami pareiškėjai:

 • turizmo paslaugas teikiantis Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo (labai maža įmonė, maža įmonė, vidutinė įmonė arba didelė įmonė) arba Lietuvos Respublikoje registruota turizmo verslo asociacija;
 • registruotas Juridinių asmenų registre ne vėliau kaip 2020 m. sausio 1 d.;
 • metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus (arba nuo veiklos registravimo dienos) iki paraiškos pateikimo dienos yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur (netaikoma turizmo verslo asociacijoms).

Paraiškų teikimo tvarka yra reglamentuota Priemonės „Turizmo inovacijos“ taikymo tvarkos aprašu patvirtintu 2020-06-01 LR Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-388.

Remiamos veiklos, skirtos naudoti ar diegti pareiškėjui naujas inovacijas:

 • turizmo paslaugų kūrimas ir tobulinimas;
 • turizmo paslaugų tinkodara;
 • turizmo sektoriaus darbuotojų mokymai.

Agentūrai teikiama:

 • Paraiška dėl inovacinės veiklos vykdymo turizmo sektoriuje su priedais Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinės sistemos (MTEPIS, www.e-mokslovartai.lt) priemonėmis;
 • Užpildyta „Vienos įmonės“ deklaracija;
 • Finansinės atskaitomybės dokumentai (netaikoma verslo turizmo asociacijoms);
 • Darbo užmokesčio išlaidų suvestinė (inovacinę veiklą planuojančių vykdyti darbuotojų vardai ir pavardės, pareigos, planuojamos vykdyti veiklos, planuojamų darbo valandų skaičius);
 • Komerciniai pasiūlymai;
 • Dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas teikia turizmo paslaugas ir (arba) yra turizmo verslo asociacija.

Paraiškos priimamos MTEPIS priemonėmis iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. arba iki tol, kol skirtas finansavimas paraiškoms ir pateiktomis naujomis paraiškomis prašoma skirti finansavimo suma viršija kvietimu teikti paraiškas planuojamą skirti finansavimo sumą 50 proc.

Kvietimui planuojamas skirti finansavimas iki 2 mln. Eur.

Registracijos sistemoje instrukciją rasite čia.

Išsami informacija teikiama:

paraiškos teikimo ir pildymo klausimais:

tel. (+370) 604 79828, el. p. turizmas@mita.lt

registracijos MTEPIS klausimais:

tel. (+370) 652 44275, el. p. mtepis@mita.lt