Programos/priemonės Programos/priemonės

H2020
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ finansavimo priemonė

Finansavimo tikslas - skatinti kokybiškesnį mokslo ir studijų institucijų dalyvavimą „Horizontas 2020“ programoje.

Finansuojamos veiklos: Pagal viešojo pirkimo sutartį paslaugos teikėjo (privataus juridinio ar fizinio asmens) mokslo ir studijų institucijai teikiama „Horizontas 2020“ paraiškos parengimo paslauga, kurią gali sudaryti:

I etapas – idėjos patikrinimas, atitinkamas suformulavimas (pateikimas ar parengimas) ir galimų partnerių paieška;

II etapas – paraiškos parengimas;

III etapas – išankstinis parengtos paraiškos vertinimas (angl. proof reading).

Pareiškėjas gali kreiptis dėl konsultacinių paslaugų vieno iš etapų arba dėl I ir II etapų, arba dėl I ir III etapų išlaidų apmokėjimo.

Konsultacinių paslaugų II ir III etapo išlaidos apmokamos tik pareiškėjams, kurie yra (planuoja būti) projektų koordinatoriai.

Skiriamų lėšų suma: Didžiausios galimos skirti lėšų sumos konsultacinių paslaugų etapams įgyvendinti nustatomos pagal Mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ sąlygų aprašo, patvirtinto Agentūros direktoriaus 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 2V-182 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ sąlygų aprašo patvirtinimo“, 1 priede nustatytas fiksuotąsias sumas.

Dėl vienos paraiškos parengimo išlaidų finansavimo gali kreiptis tik vienas pareiškėjas (projekto koordinatorius arba partneris). Esant keliems projekto partneriams iš Lietuvos, fiksuotoji suma nekinta.

Pareiškėjai, įsigydami konsultacines paslaugas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

Lėšos konsultacinių paslaugų išlaidoms apmokėti skiriamos, jei tenkinamos šios sąlygos:

1) konsultacinės paslaugos įsigytos (pasirašyta konsultacinių paslaugų teikimo sutartis) nuo 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau;

2) konsultacinės paslaugos įsigytos (pasirašyta konsultacinių paslaugų teikimo sutartis) ne vėliau nei likus vienam mėnesiui iki Europos Komisijos kvietimo teikti paraiškas, dėl kurių įsigytos konsultacinės paslaugos, teikimo termino pabaigos ir likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki paraiškų pateikimo termino Agentūrai buvo pateiktas įsigytos konsultacinės paslaugos rezultatas (konsultanto ataskaita, parengta paraiška ir kt.);

3) konsultacinės paslaugos teikiamos paslaugos teikėjo, turinčio patirtį rengiant finansuotas „Horizontas 2020“ paraiškas;

4) Lietuvos dalyvių biudžetas „Horizontas 2020“ paraiškoje, dėl kurios parengimo buvo įsigytos konsultacinės paslaugos, yra didesnis nei 30 000 Eur (netaikoma, kai kreipiamasi dėl konsultacinių paslaugų I etapo finansavimo);

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis šiuo teisės aktu:

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 2V-182 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ sąlygų aprašo patvirtinimo“.

Birutė Bukauskaitė, Tel. +370 685 48898,
El. p.: birute.bukauskaite@mita.lt

Edita Bagdonaitė, Tel. +370 604 76851,
El. p.: edita.bagdonaite@mita.lt

Paskelbimo dataKvietimo Nr.Kvietimo pavadinimasParaiškos pateikimo terminas
Galioja ikiLiko dienų
Įrašų nėra


Dažniausiai užduodami klausimai
Dažniausiai užduodami klausimai
Įrašų nėra