Name of the service

E-science gateway

E-mokslo vartai (MTEPIS)

Description of the service

Research and development information system

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinė sistema (MTEPIS)

Data controller and a contact person

Agency for Science, Innovation and Technology.,
A. Goštauto 12-219, LT-01108 Vilnius
info@mita.lt

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra,
A. Goštauto 12-219, LT-01108 Vilnius
info@mita.lt

Jurisdiction

LT Lithuania

LT Lietuva

Personal data processed

Following data is retrieved from your Home Organisation:

 • Person's principal name at home organization (eduPersonPrincipalName)

 • Person's email at home organization (email)

Ši informacija yra paimama iš jūsų institucijos:

 • Asmens pagrindinis identifikatorius institucijoje (eduPersonPrincipalName)
 • Asmens El. paštas institucijoje (email)

Purpose of the processing of personal data

Personal data and log files are used for

 • User authorization
 • User profile composition
 • Statistics
 • Dealing with technical problems and abuse

Asmeninė informacija yra naudojama

 • Naudotojo autorizacijai
 • Naudotojo profilio kūrimui
 • Statistikai
 • tvarkyti technines problemas ir pažeidimus

Third parties to whom personal data is disclosed

No personal data is disclosed to third parties

Jokie asmeniniai duomenys nėra atskleidžiami trečioms šalims.

How to access, rectify and delete the personal data

Contact the contact person above.
To rectify the data released by your Home Organization, contact your Home Organization’s IT helpdesk.

Susisiekite kontaktiniu adresu, nurodytu aukščiau.
Jūsų institucijos išduodamiems duomenims taisyti kreipkitės į jūsų institucijos IT pagalbos tarnybą.

Data retention

Personal data is deleted on request of the user.

Asmeniniai duomenys yra pašalinami po naudotojo prašymo pašalinti.

Data Protection Code of Conduct

Your personal data will be protected according to the Code of Conduct for Service Providers, a common standard for the research and higher education sector to protect your privacy.

Jūsų asmeniniai duomenys bus apsaugoti remiantis Code of Conduct for Service Providers principais, bendrai priimtu švietimo ir mokslo sektoriaus standartu, skirtu apsaugoti privatumą.